POHJOIS-SAVON DREEVERIKERHON SÄÄNNÖT

1§.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Dreeverikerho ja kotipaikka Kuopion kaupunki.

Tarkoitus:

2§.

Yhdistyksen tarkoitus on toimia yhdyssiteenä dreeverirotua harrastavien kesken, herättää harrastusta dreeverin kasvattamiseen ja siitoksen edistämiseen työskentelemällä rodun metsästyskelpoisuuden kehittämiseksi.

Toiminta:

3§.

Tarkoituksensa yhdistys pyrkii toteuttamaan:

1) toimeenpanemalla kokeita, järjestämällä näyttelyitä sekä palkitsemalla tuloksellista kasvatus- ja koulutustoimintaa.

2) järjestämällä kursseja pätevien koe- ja ulkomuototuomarien kouluttamiseksi.

Jäsenyys:

4§.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee ja jonka hallituksen enemmistö hyväksyy.

5§.

Hallituksen esityksestä yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen toiminta-alalla erityisesti ansioituneen jäsenen, sekä kutsua ansioituneen entisen tai tehtävästä luopuvan puheenjohtajan yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen hyväksymiseen vaaditaan vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja eivät maksa mitään jäsenmaksuja.

6§.

Hallitus voi, milloin erityistä syytä katsotaan olevan kutsua kenneltyössä tai riistanhoidossa ansioituneen henkilön kutsutuksi jäseneksi ilman mitään maksuvelvollisuutta.

7§.

Hallitus voi asevelvollisuuden, sairauden ja opiskelun takia enintään vuodeksi kerrallaan vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisesta.

8§.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ennen kalenterivuoden loppua. Ellei näin tapahdu, katsotaan jäsenyyden jatkuvan seuraavana vuonna ja näin ollen on seuraavan vuoden jäsenmaksu suoritettava.

9§.

Hallitus voi yhdistyksestä erottaa jäsenen, joka

1) ei ole vuoteen suorittanut jäsenmaksua, tai

2) on menetellyt yhdistyksen, sääntöjen vastaisesti, tai

3) on rikkonut lakia taikka on toiminut hyvien tapojen vastaisesti.

Hallitus:

10§.

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloutta ja omaisuutta hoitaa hallitus. Hallitukseen, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan, kuuluu puheenjohtaja ja 3 jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen 3 jäsenisenä.

11§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

Yhdistyksen toimihenkilöt:

12§

Hallitus asettaa ja tarvittaessa palkkaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt, sekä määrää heidän tehtävänsä.

Tilit:

13§

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Heidän tulee palauttaa ne lausuntoineen takaisin hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

Kokoukset:

14§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana. Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava avoimella kirjeellä tai postikortilla viimeistään 7 vrk ennen kokousta.

15§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. kokouksen laillisuuden toteaminen.

2. kahden läsnä olevan jäsenen valitseminen tarkastamaan kokouksen pöytäkirjaa.

3. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali.

4. hallituksen vuosikertomus, tilintarkastajien kertomus, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.

5. kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun määrääminen.

6. hallituksen jäsenten vaali (puheenjohtaja 3 varsinaista ja 2 varajäsentä)

7. tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali.

8. yhdysmiehen valitseminen Suomen Kennellitto-Finska Kennelklubben r.y:hyn ja Suomen Dreeverikerho-Finska Dreverklubben r.y:hyn.

9. muut kutsussa mainitut asiat.

10 . hallituksen esittämät asiat.

11. yhdistyksen jäsenten hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, jotka on jätettävä viimeistään päivää ennen kokousta, ja joista hallitus antaa lausuntonsa.

10 ja 11 kohtaan nähden on voimassa, mitä 17 §:ssä on säädetty.

16§

Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava avoimella kirjeellä tai postikortilla 7 päivää ennen kokousta.

17§

Kokouksissa älköön päätettäkö muista, kuin kutsussa mainituista asioista.

18§

Kaikki asiat, joista ei näissä säännöissä ole toisin määrätty, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestys tapahtuu avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Sääntöjen muutos:

19§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksissa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu, ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä. Kirjallinen, perusteltu muutosehdotus on jätettävä hallitukselle, joka oman lausuntonsa ohella alistaa asian kokouksen päätettäväksi.

Yhdistyksen purkaminen:

20§

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämälle lähinnä samaa tarkoitusta harrastavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

21§

Muilta osin noudatettakoon voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.

Kuopiossa 20.4.1964

Oiva Antila                                        Seppo Uotila

Keinosiementäjä                                          Vääpeli

Maaninka                                                   Rissala

Eeva Antila                             Ahti Saastamoinen

Keinosiementäjä,                                        Urakoitsija

Maaninka                                                  Tuovilanlahti

Auvo Turunen                            Simo Pitkänen

Liikeapul.                                                   Mv. poika

Maaninka                                                  Rissala

. on muutetussa muodossa tekstissä

4 §:n on kerhon hallituksen esityksestä vuosikokous yksimielisesti muuttanut

12.2.2007 muotoon:

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Pohjois-Savon Kennelpiirin
alueella asuva hyvämaineinen henkilö, jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee
ja jonka hallituksen enemmistö hyväksyy.
 

Pohjois-Savon Dreeverikerho ry